Polityka prywatności

Opublikowana 04 maja 2023

Polityka Prywatności

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Warta Uwagi, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, KRS: 0000979215, NIP:9462718535 odpowiadająca za zapewnienie funkcjonowania strony internetowej wartauwagi.pl. W dalszej części niniejszej Polityki prywatności określamy się jako „Fundacja” lub „Administrator”.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się:

 • pocztą e-mail pod adresem: biuro@wartauwagi.pl
 • listownie – kierując korespondencję na adres Fundacji:

Fundacja Warta Uwagi

 1. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • na podstawie 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO), czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu:
 • odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy,
 • marketingowym polegającym na promocji naszych usług oraz nas samych,
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z dokonaniem darowizny,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków.
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
 • niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usługi (do wykonania umowy darowizny, którą z Tobą zawieramy, potwierdzenie płatności).
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji związanych
  z prowadzeniem dokumentacji księgowej.

Jakie dane przetwarzamy?

Jeżeli dokonujesz wpłat darowizn za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy podstawowe dane niezbędne do przetworzenia płatności: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP oraz adres korespondencyjny, adres e-mail lub numer telefonu, a także dane dotyczące płatności, takie jak kwota płatności oraz numer rachunku bankowego, z którego została dokonana płatność. Podmioty obsługujące płatności udostępniają nam te dane.

Jeśli kontaktujesz się z nami, możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz wszelkie informacje, które przekażesz nam podczas kontaktu.

Komu udostępniamy lub powierzamy dane

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę. W ramach naszej działalności, w celu wypełniania naszych zadań współpracujemy także z zewnętrznymi usługodawcami. Dane osobowe mogą być im udostępniane, wyłącznie jednak na wskazane poniżej potrzeby. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie (tj. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, podmioty obsługujące e-płatności). Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia usług, zapewnienia obsługi i rozwiązywania problemów technicznych, obsługi reklamacji w przypadku, gdy taką złożysz, obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz, poprawy działania usług, przechowywaniu danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnieniu rozliczalności. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Dane mogą być przez nas przekazywane firmom płatniczym w celu realizacji płatności. Zapewniamy, że nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy Twoich danych innym firmom bądź organizacjom.
W żadnych okolicznościach Twój adres e-mail, ani inne dane nie zostaną przez nas wykorzystane w innym celu, bez Twojej zgody.

Wtyczki społecznościowe

Nasza strona wykorzystuje wtyczki różnych sieci społecznościowych. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron zawierającą wtyczki społecznościowe przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami sieci społecznościowej. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że Użytkownik odwiedził konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany/a w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana.

Niektóre serwisy społecznościowe mogą przekazywać dane Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe należy zapoznać się z treścią polityki prywatności danego portalu. Można w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na chronienie swojej prywatności.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe: Twoją nazwę użytkownika lub imię i nazwisko, jeżeli takie dane są widoczne na Twoim profilu, wizerunek, Twoje komentarze lub reakcje na nasze posty, jeżeli odwiedzasz nasze konta w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn). Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu promowaniu działalności Fundacji.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu, gdy zakończysz obserwowanie naszych kont społecznościowych, usuniesz swoje komentarze pod naszymi postami lub gdy przestaniesz nas obserwować w serwisach społecznościowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy darowizny, przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy, a także przez czas  prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. Dane osobowe zawarte w naszej dokumentacji finansowo-księgowej przechowujemy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałeś darowizny.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO).
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych,
  w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się
  z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Dotyczy to
  w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres
  e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, jak również adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi z nami umowami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych podczas kontaktu mailowego lub telefonicznego jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podanie danych do wykonania umowy darowizny jest dobrowolne ale niezbędne, abyśmy mogli zrealizować umowę.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przechowujemy na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (USA)
w związku z prowadzonymi działaniami na portalach społecznościowych.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie)

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Scroll to Top