REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WARTAUWAGI.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy https://wartauwagi.pl/ ma na celu promowanie Fundacji Warta Uwagi poprzez informowanie Użytkowników o jej działalności.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego https://wartauwagi.pl/ , rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://wartauwagi.pl/regulamin/.
 3. Regulamin korzystania z Serwisu jest udostępniany nieodpłatnie dla Użytkownika.
 4. Użytkownik korzysta z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu serwisu.
 6. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 7. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie, należy rozumieć w następujący sposób:

 • Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Fundacja – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Fundacja Warta Uwagi, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, KRS: 0000979215,
  NIP: 9462718535.
 • Operator płatności – dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 • Polityka prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych Użytkownika;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego https://wartauwagi.pl/  określający prawa i obowiązki Fundacji oraz Użytkownika;
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Fundację pod adresem https://wartauwagi.pl/   lub jego rozwinięciami;
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu i odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Regulaminie;

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu świadczenia usług poprzez System teleinformatyczny, którym posługuje sięFundacja, Użytkownik powinien dysponować minimalnymi wymaganiami technicznymi.
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Użytkownik korzysta z komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.
  1. Użytkownik posiada zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz format PDF z włączoną obsługą JavaScript.
 3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania.
 4. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu może być wymagane posiadanie przez Użytkownika aktywnej skrzynki e-mail.
 5. Publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze standardowymi zagrożeniami pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownik winien stosować właściwe środki techniczne i organizacyjne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia,
  w szczególności należy stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 4. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu lub usług dostępnych w Serwisie jest równoznaczne
  z pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z usług dostępnych w Serwisie lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

§ 5. WSPARCIE FUNDACJI

 1. W celu wsparcia Fundacji, Użytkownicy mogą dokonać wpłaty na podany na stronie https://wartauwagi.pl/ numer rachunku bankowego lub skorzystać z nakładki Operatora płatności w zakładce „Przekaż dotację”.
 2. W przypadku skorzystania z nakładki Operatora płatności, Użytkownik, zostaje przekierowany na stronę internetową Operatora Płatności.
 3. Operator płatności jest niezależnym Usługodawcą. Użytkownik dokonując wpłaty za pomocą Operatora płatności akceptuje Regulamin Operatora płatności.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisów i usług świadczonych przez Operatora Płatności.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami. Korzystanie z Serwisu do celów sprzecznych z prawem, niezgodnych
  z Regulaminem oraz naruszających prawa innych osób jest niedozwolone.
 2. Korzystanie z Serwisu powinno odbywać się z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie dla celów prywatnych. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zawartości Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Fundacji.
 4. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Fundacji.
  W szczególności zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 5. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, w tym jego kodzie źródłowym, na którym oparty jest Serwis, jest niedozwolone.
 6. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści
  o charakterze bezprawnym, m.in.:
 7. przesyłania treści pornograficznych;
 8. przesyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 9. wykorzystywania Danych osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych
  z funkcjonowaniem Serwisu;
 10. Fundacja ma prawo dochodzić na drodze sądowej roszczeń od Użytkownika, jeżeli działanie Użytkownika było sprzeczne z niniejszym Regulaminem, a także gdy działanie Użytkownika wyrządziło Fundacji szkodę.

§ 7. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkownika uregulowane są w Polityce prywatności.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz poszczególnych Usług Serwisu, Użytkownik może złożyć poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres biuro@wartauwagi.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem tj. adres
  e-mail lub adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, a także imię i nazwisko lub nazwę firmy.
 3. Użytkownik powinien wskazać przedmiot reklamacji oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili jej otrzymania. Jeśli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Fundacja zwróci się z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia. Czas rozpatrywania reklamacji przedłuża się odpowiednio o czas udzielania dodatkowych wyjaśnień.
 5. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało danych umożliwiających kontakt
  z Użytkownikiem, Fundacja pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
 6. Jeżeli reklamacja dotyczy usług płatniczych powinna zostać skierować bezpośrednio do Operatora Płatności.
 7. Użytkownik uprawniony jest do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego Regulaminu przez Fundację może nastąpić w sytuacji, gdy nastąpi zmiana w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, a także nastąpią zmiany w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia Serwisu,
  w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym oraz nastąpią zmiany w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji
  w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, a także w sytuacji wystąpienia siły wyższej lub innych.
  1. Fundacja informuje o zmianie lub wydaniu nowego Regulaminu za pośrednictwem niniejszego Serwisu.
  1. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek od dnia zamieszczenia informacji o zmianie.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20.07.2023
 2. Niniejszy Regulamin, jak również umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności
  z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres korespondencyjny Fundacji lub za pomocą e-mail: biuro@wartauwagi.pl.
 5. Wszelkie materiały, które są utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu przysługują Fundacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, UŚUDE (ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Scroll to Top